Atatürk

TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YAŞANAN KANLI SALDIRIYI PROTESTO ETTİK

ÜİK Kars Bölge Müdürlüğü’nde 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan hain saldırıyı protesto ettik.

TÜİK Başkanlığı önünde gerçekleştirdiğimiz eylemimize Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Öztürk, Osman Eksert, Hüseyin Aslan, A Tahir Yüzbaşıoğlu, Konfederasyonumuza bağlı sendikaların Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Şube Başkanlarımız ve TÜİK çalışanları katıldı.

TÜİK SKANDALLARI BİTMEK BİLMİYOR… ÖNCE TECRİT ETTİLER, SONRA PERSONELİ ÖZEL İŞLERİNDE KULLANDILAR

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, basın açıklamasına TÜİK hakkında bilgi vererek başladı. Yokuş, “Yeniden yapılanma adına, yıllarını Devlet İstatistik Enstitüsü’ne veren, bilgi birikimi ve tecrübesiyle kurumun ak yüzü olan bir çok insan, “bizden değilsiniz denilerek” Türkiye genelinde dışlanmış ve pasif görevlere çekilmiştir. Hatta Ankara Dikmen’de izbe bir yerde adeta tecrit edilmek suretiyle emekliliğe ve ya memuriyetten istifaya zorlanmıştır. Bu tecrit işlemini gerçekleştiren dönemin TÜİK Başkanı Ömer Demir hakkında, TÜİK personeli üzerindeki etkisini kullanarak, kuruma ait atölye, alet-edavat ve kamyonetle Ankara Gölbaşı’nda ki özel arazisinde su deposu, gölgelik, bahçe kapısı tamiratı ve boyama işlerini yaptığı iddiasıyla, hakkında zincirleme olarak görevi kötüye kullanmak ve taşıt kanununa muhalefet suçlarına azmettirmekten 6 yıl 11 aya kadar hapis cezası talebi ile dava açılmıştır.
Ne acıdır ki, Ömer Demir’in bu yaptıklarını ortaya çıkartan TÜİK çalışanı Bayram Yüksel sürgüne gönderilmiştir. Sürgüne gönderilen üyemiz hakkında açtığımız dava sonucu üyemiz görev yeri olan Ankara’ya tekrar döndürülmüştür. Bayram Yüksel’in mahkeme kararı ile görevine dönmesini hazmedemeyen idare, bu defa Bayram Yüksel’e baskı, tehdit ve mobbing uygulamaya başlamıştır. Bu konuda da Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde Bayram Yüksel’e baskı, tehdit ve mobbing uygulandığı için dava açılmış olup, dava devam etmektedir.”

BALIK BAŞTAN KOKAR

“Ömer Demir Cumhurbaşkanı tarafından YÖK’e atanmasından sonra Kurum Başkanlığı’na, daha önce SGK Başkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarlığı yapmış olan Birol Aydemir atandı. Perşembenin gelişi, çarşambadan belli olurmuş, Birol Aydemir’in atanmasıyla kurumda var olan ayrımcılık ve kayırmacılık daha da artmıştır.  Birol Aydemir’i SGK Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı dönemindeki icraatlarından tanıyoruz. Gerçekleştirdiği işlerden dolayı da kendisini 2010 yılında “istenmeyen bürokrat” ilan etmiştik. Zaman Birol Aydemir hakkında yanılmadığımızı göstermiştir.

-Kurumda sendikal ayrımcılık yapılmaya devam edilmiştir.
-TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğü’nde 4/C kadrosunda çalışan 17 kişinin iş akdi fesh edilmiştir.
-Anketlerde sürekli olarak yanlışlıklar yapılmıştır.
-Kamuoyuna açıklanan enflasyon oranlarında sürekli yanlış yapılmıştır.

Bunun sonucunda Birol Aydemir’in iktidara yaranmak için çaba sarf etmesi, TÜİK’in de güvenilirliğini sarsmıştır.”

7 CAN’IN HESABINI KİM VERECEK?

“19 Mart 2014 Çarşamba günü Kars TÜİK Bölge Müdürlüğü’nde meydana gelen olayda 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu olay, sıradan ve aniden gelişen bir olay olmayıp, Kurum Başkanı ve yöneticilerinin ihmali ile Kars Valiliği’nin duyarsızlığından kaynaklanmıştır.
Elim olayda hayatını kaybeden Bölge Müdürü Mehmet Tolon, Devlet İstatistik Enstitüsü Eskişehir Bölge Müdürlüğü görevini ifa ederken, başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınmıştır. İşlemin iptali için Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne verilen 28.05.2006 günlü E. 2004/962 K.2006/1274 sayılı kararın temyiz incelemesinde bozulması ve yürütmenin durdurulması talebi ile Danıştay 5. Dairesi nezdinde dava açmıştır. Önce yerel mahkemede dava açmış, daha sonra temyiz etmiş ve nihayet Danıştay 5. Dairesi davayı sonuçlandırmıştır.
Danıştay, 04.05.2007 tarihinde oy birliği ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.  Kocaeli Bölge Müdürü’nün emekliye ayrılması nedeniyle anılan Bölge Müdürlüğü görevinin Bölge Müdür Yardımcısı tarafından vekaleten yürütüldüğü, dolayısıyla dava konusu işlemlerin kurulduğu tarihte davacının atanabileceği boş Bölge müdürlüğü kadrosu bulunduğu, diğer taraftan yeni kurulan 8 adet Bölge Müdürlüğü’nün kadro ihdası yapıldığı bazı bölge müdürlüklerinin vekaleten yürütüldüğü gerekçesiyle idarenin savunmasını yerinde bulmamıştır.

Danıştay 5. Dairesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararından da anlaşılacağı üzere, atanabilecek bir çok boş bölge müdürlüğü varken Mehmet Tolon Kars Bölge Müdürlüğü’ne atanmıştır. Halbuki, Kars bölge Müdürlüğü atamanın yapıldığı tarihte dolu olup, başka bir yönetici görev yapmakta idi. Bu uygulamadan da anlaşılmaktadır ki, idare kendisine karşı dava açan Mehmet Tolon’u hasım ilan etmiş ve Kars’a atamıştır.”

TOLON, TÜİK BAŞKANLIĞI’NA VE KARS VALİLİĞİ’NE SORUNLARI İLETMİŞTİ

“Mehmet Tolon’un kuruma Sosyolog olarak atanan Veysi Erim’i disiplinsiz davranışlarından dolayı defalarca uyardığı, ilgili şahıs ise 08.10.2013 tarihinde yazdığı dilekçede, “etnik kökeninden dolayı ayrımcılık ve baskıcı uygulamalar nedeniyle iş yerinde zorluklar yaşadığını, kurum müdürünün, kurum içinde şahsı ötekileştirmek ve yalnızlaştırmak için diğer kurum personeline baskı yaptığını bu nedenle TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü emrine verilmesini” talep etmiş, bu hususlar medyaya da yansıtılmış ve Mehmet Tolon da iddialar karşısında suç duyurusunda bulunmuştur. Ancak yapılan tahkikat sonucunda Veysi Erim’in Mehmet Tolon hakkında ileri sürdüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığı bunların iftira niteliğinde olduğu, bu itibarla Veysi Erim’in iftira suçu işlediği gerekçesiyle mahkeme tarafından yargılanması 04.02.2014 tarihinde Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilmiştir. Kars 2. Asliye Mahkemesinde 2014/101 Esas sayı ile dava açılmıştır.

Ayrıca, Mehmet Tolon, kendi çalışanı olan Veysi Erim tarafından da tehdit edildiği ve can güvenliği olmadığı gerekçesi ile Valiliğe başvurur. Valilik, kuruma polis koruması görevlendirir. Ancak, olayın meydana geldiği günden 2 gün önce koruma kaldırılır. Korumanın neden kaldırıldığı da bugüne kadar Valilik tarafından açıklanmamıştır.

Kars Bölge Müdürü Mehmet Tolon, TÜİK Başkanlığı’nı defalarca telefonla arar, kurum personeli Veysi Erim’in tayin talebinin yerine getirilmesini ister. Kurumda huzursuzluk yarattığını, kendisinin savcılığa başvurduğunu ve birlikte çalışma ortamının ortadan kalktığını ifade eder. Ancak, TÜİK Başkanlığı söz konusu talebi yerine getirmez.

Bu defa Mehmet Tolon, 24.01.2014 tarihinde ilgili şahsın tayininin yapılmasını yazılı olarak TÜİK Başkanlığı’na bildirir. Söz konusu yazı 27.01.2014 tarihinde TÜİK Başkanlığı’nın kayıtlarına girer. Buna rağmen TÜİK Başkanı Birol Aydemir herhangi bir işlem yapmaz.
Ayrıca, Kurum Başkanlığı kurumun görevlendirdiği müfettişlerin Veysi Erim’le ilgili tuttuğu raporu da ciddiye almaz. Müfettişlerin raporunda söz konusu şahsın “kusurlu olduğu, çalışma barışını bozduğu ve bu nedenle tayin talebinin yerine getirilmesi gerektiği” talep edilir.
Veysi Erim’in 08.10.2013 tarihinde kuruma dilekçe vermesi ile başlayan gelişmeler 19.03.2014 günü 7 kişinin ölümü ile sonuçlanmıştır. 5 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen durumun ciddiyetini kavrayamayan ya da olayı önemsemeyen, duyarsız, basiretsiz idarecilerin tutumundan dolayı bu katliam olayı gerçekleşmiştir.

Bu ihmallerin arkasında yatan gerçek ise, Kars Bölge Müdürü Mehmet Tolon’un daha önce Eskişehir Bölge Müdürü iken, AKP uzmanlığı görevine atanması sonucunda açmış olduğu dava sonucu Kars Bölge Müdürlüğü’ne atanmış olması.
TÜİK yönetiminin iradesi dışında, mahkeme kararıyla atamak zorunda kaldığı Bölge Müdürü Mehmet Tolon’a iyi gözle bakmadığı, bu nedenle bölge müdüründen gelen talepleri yerine getirmediği şeklindeki görüşler TÜİK çalışanları tarafından bilinmektedir.
TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in sorumsuz davranışı ile Kars Valiliği’nin ihmali birleşince bu elim hadise  Mehmet Tolon, Osman Ay, Abdulnaci Çolak, Ahmet Onur Banker, Ramazan Haydar, Saffet Karaçay ve Veysi Erim’in hayatına mal olmuştur.”

SORUMLULAR VE İHMALİ OLANLAR HESAP VERMELİDİR

Genel Başkanımız konuşmasında TÜİK Yönetimine seslenerek, “Kusur ve ihmalleri bulunan Kurum Başkanı Birol  Aydemir başta olmak üzere, atamalardan sorumlu başkan yardımcısı Musa Yılmaz ile Kars Valisi rahat uyuyabiliyorlar mı? Tüm bu yaşanan hadiselerin hesabını kim verecek? Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları sorumlular hakkında dava açmalıdır. Türk Büro-Sen olarak, her türlü hukuki desteği kendilerine vereceğimizi buradan bir kere daha hatırlatıyoruz.

Bu olay sıradan, adli bir vaka gibi gösterilmeye çalışılmak istenmektedir. Bu olayın sıradan bir olay olmadığını kamuoyuna anlatmak için başta Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz olmak üzere,  tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan bu olayda ihmali olan kim varsa bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Türk Büro-Sen olarak, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dileriz” dedi.

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş’un konuşmasının ardından Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi Kars Bölge Müdürlüğü’nde yaşanan saldırıda hayatını kaybeden TÜİK çalışanları için Fatiha okundu.

Fatiha okunmasının ardından TÜİK Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakarak, TÜİK yönetimini istifaya davet ettik.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI