Atatürk

KIYAK ATAMA VE KADROLAŞMAYA FARUK SÜMER ÖRNEĞİ!!!

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDA KIYAK ATAMA VE KADROLAŞMAYA FARUK SÜMER ÖRNEĞİ!!!

Faruk SÜMER; anılan Bakanlığın değil, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) kadrolu bir personelidir. Yaklaşık 8-10 ay önce Kurum Başkanı Dr. Mehmet KÜÇÜK tarafından Başkanlık Müşavirliğine atandığı, atandıktan sonra Kuruma pek uğramadığı, anılan Bakanlıkta çalışmaya devam ettiği, bu yüzden Kurum personelinin büyük çoğunluğunun tanımadığı ve mesleğinin sosyolog olduğu söylenmektedir.

Bilindiği üzere, Bakanlık olarak Haziran 2011 seçimi öncesinde Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN ile ilişkilendirilen TAPDK, 8 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan 27988 sayılı Resmi Gazete’de belirtildiği üzere, Sayın Mehdi EKER’ in Bakanlığını yapmakta olduğu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (yeni adı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) ilişkilendirilmiştir.

Diğer taraftan, 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

Kurum personelinin atanma usulü, statüsü ve özlük hakları başlıklı 4 üncü maddesinin son paragrafında, “Kurum personeli, ilişkili Bakanlık haricinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemez.” hükmü,

Kurumun hizmet birimleri başlıklı 4/A maddesinin (ı) bendinde, “Başkanlık Müşavirliği; Kurul Başkan ve üyelerine, Kurumun görev alanıyla ilgili konularda danışmanlık ile Kurul Başkan ve üyeleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.” hükmü, Yer almaktadır.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’ nun (DDK) TAPDK hakkında düzenleyerek Başbakanlığa gönderdiği 17/02/2010 tarihli ve 2010/8 sayılı Denetleme Raporunda; Kurumda daha önce Başkanlık Müşavirliğine atanan iki kişi ile ilgili olarak, eğitim alanı ile Kurumun görev alanının ilişkisi kurulamadığı, Kurumun görev alanında herhangi bir eğitim ve tecrübeye sahip olmayan bir kişinin Kurul Başkanına görev alanı ile ilgili olarak etkin müşavirlik hizmeti sunmasının mümkün gözükmediğinden bahisle,yer verilen 31 nolu TESPİT VE ÖNERİ’ de; “2006–2008 yılları arasında kuruma yapılan açıktan ve naklen atamalara ilişkin dosyaların incelenmesi sonucunda Kuruma yapılan bazı atamalarda Kurumun görev alanının gerektirdiği niteliklerin aranılmasında yeterli dikkat ve özenin gösterilmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle, yapılacak atamalarda öncelikle Kurum ihtiyaçlarının gerektirdiği niteliklerin aranılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.” şeklinde değerlendirme de mevcuttur. Söz konusu Kanun hükümleri ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’ nun tespit ve önerileri mevcut iken, bir sosyologun TAPDK’ da Başkanlık Müşaviri kadrosuna nasıl atandığı, Haziran 2011 seçimlerine kadar TAPDK Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN ile ilişkilendirildiği halde, anılan Kanun hükümlerine aykırı biçimde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında nasıl çalıştırıldığı hususlarının, Hukuk Devlet gereği araştırılması, soruşturulması ve kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Artık TAPDK, 8 Temmuz 2011 tarihli ve 27988 sayılı Resmi Gazete’ de belirtildiği üzere, Sayın Mehdi EKER’ in sorumlu olduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ilişkilendirilmiş bulunmaktadır. Böylelikle kanaatimizce; al gülüm ver gülüm misali, Faruk SÜMER örneğinde olduğu gibi TAPDK’ da daha bir çok kişinin usulsüz, etik dışı, mevzuata ve hukuka aykırı atanması, böylelikle hızlı menfi bir kadrolaşma söz konusu olabilecektir.

Bu kapsamda, yetkili olduğumuz işkolunda faaliyet gösteren TAPDK ile ilgili olarak;

1- Başta Sayın Başbakan Recep Tayip Erdoğan olmak üzere, yetkili ve görevli olan herkesi konu ile ilgili bilgilendirmek ve duyarlı olmaya çağırmak,

2-Yasallığını, demokratikliğini, şeffaflığını ve tarafsızlığını yitirmiş, hakkaniyet ve eşitlikten uzak, Kurumu etkinleştirmek, yükseltmek, piyasayı düzenlemekten çok yoldaş ve yandaşlara yönelik kadrolaşmayı hedefleyen Dr. Mehmet KÜÇÜK Başkanlığındaki TAPDK’ da olup bitenlere kulak verilmesini sağlamak,

3-Böylelikle, TAPDK’ nın belli kişilerin nemalandırıldığı veya menfaat sağlandığı bir yer değil, sektörü düzenleyen ve vatandaşa hizmet eden bir Kurum olması gerektiğini kamuoyuna duyurmak, başka bir söylemle kişilere özel bir işyeri olmadığını, bir Devlet Kurumu olduğunu hatırlatmak,

Hususlarında, Sivil Toplum Örgütü olarak Sendikamız, üzerine düşen görev ve sorumlulukları her zaman yerine getirmeye devam edecektir.

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI