Atatürk

YSK PERSONELİ KANUN TEKLİFİNDE UNUTULDU!

Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Haluk İpek’in ,298 Sayılı Yasaya ilişkin 28 Maddelik kanun değişikliği teklifinde Seçim Personeli yine unutuldu. Yüksek Seçim Kurulu Personeli Milletvekili Haluk İpek’e mağduriyetleriyle ilgili birçok faks ve mail göndermesine rağmen sesini duyuramadı.

28 Maddelik kanun teklifini incelendiğinde personelin mağduriyetine ilişkin hiçbir husus eklenmediği gibi,Seçmen Kütük Bürosu personelinin iş yükünü artıracak birçok değişiklik sunulduğu görüldü.

Ankara Milletvekili Haluk İpek’e gönderilen dilekçe:

Kamuoyundan takip edebildiğimiz kadarıyla bu hafta içerisinde, seçim kanunlarından birtakım değişiklikler gündeme gelecektir. Malum olduğu üzere, seçim iş ve işlemleri Seçmen Kütük Bürosu personelleri olan Seçim Müdürü ve Seçim Zabıt Katibi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu personelin çalışma zorlukları ve sıkıntılarını sizlerin seçim dönemlerinde bildiğinizi ve gördüğünüzü de bilmekteyiz. Bu nedenle bu kanun çalışmalarında bir nebzede olsa fikirlerimize önem verilerek, çalışmaların yapılmasını ve aşağıdaki hususların güdeme getirilmesini ve kanunlaşması için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz.

1- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun 30/4. fıkrasında Seçim Müdürlerine ancak 2002 yılında sicil amirliği verilmiş fakat disiplin amirliği verilmemiştir. Kendi personelini bilen, tanıyan, görev taksimi yapan seçim müdürünün yanlış yapılan bir işte personeli üzerinde yaptırımı yoktur. Halbuki kendi eşdeğerinde sayılabilecek yargı kurumlarında ve diğer kurumlarda müdürler aynı zamanda disiplin amiridirler. Ayrıca Seçmen Kütük Bürolarının ve seçim işlemlerinin çoğunu gerçekleştiren Seçim Müdürlerinin imza yetkisi bulunmamaktadır. En basit evrak bile İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim tarafından imzalanmaktadır. Bu da fazlasıyla zaman ve iş kaybına neden olmaktadır. Seçim işlemlerinde olabilecek herhangi bir hatada sorumlu olarak gösterilen Seçim Müdürüne nedense halen imza yetkisi verilmemiştir.

2- 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 30. Maddesinin, 5. Fıkrasındaki; “İlçe seçim kurulu başkanı işlerin müsaadesi nispetinde seçmen kütükleri bürosu memurlarının o yerdeki adalet hizmetlerinde geçici olarak çalıştırılmalarına müsaade edebilir.” denmektedir. Bu düzenleme Seçmen Kütük Bürosu personelini seçim dönemi dışında Adalet Bakanlığı Personeli olarak kullanılmasına sebep olan bir düzenlemedir. Seçmen Kütük Bürosu personeli seçim dönemleri dışında bu fıkraya dayanarak İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan Hakim’in onayı ile Adliyelerde çalıştırılmakta ve diğer seçim dönemine kadar adliyede çalıştırılmaktadır. Bu da seçmen kütük bürosu personelinin alanında kendini geliştirmesine, kanunları, yönetmelikleri ve genelgeleri takip etmesine engel olmaktadır. Seçim personelinin çoğu Milletvekili Kanunundan çok Türk Ceza Kanununu ezberlemiş hale gelmiştir. Bu nedenle Seçmen Kütük Bürosu personeli yoğun geçen seçim dönemlerinde zorluk yaşamaktadır.

Özellikle 298 sayılı yasanın 30/5 fıkrasıyla ilgili personelin yoğun mağduriyeti ve şikayeti nedeniyle Sendikalar tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına müracaatta bulunulmuş ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı cevabi yazısında personelin mağduriyetinin 298 sayılı yasanın 30/5 fıkrasından kaynaklandığını ve bu yasanın değiştirilme yetkisinin yasama organında olduğunu bildirmiştir.

Bizlerde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri ve Zabıt Katipleri olarak mağduriyetimizi dile getirmek ve yasanın değiştirilmesi, mağduriyetimizin giderilmesi konusunda yardımcı olacağınızı düşünerekten bu dilekçeleri gönderiyoruz.

Seçim personellerinin de sesine kulak vereceğinize emin olaraktan çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

EKİ: Açıklamalar

298 Sayılı Yasanın 30/5 fıkrası nedeniyle yaşadığımız mağduriyetle ilgili geniş açıklamamız.

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 30. Maddesinin, 5. Fıkrasındaki; “İlçe seçim kurulu başkanı işlerin müsaadesi nispetinde seçmen kütükleri bürosu memurlarının o yerdeki adalet hizmetlerinde geçici olarak çalıştırılmalarına müsaade edebilir.” denmektedir. Kanunda seçim işlerinin müsaadesi nispetinde Adliyelerde geçici görevlendirme yapılabileceğini belirtmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Madde 9 (Değişik madde: 15/05/1975 – 1897/1 md.) c) (Değişik bent: 27/09/1983 – 2902/1 md.) Geçici görevlendirilme memurun muvafakati ile olur ve 2 yılı geçemez. Ancak, yurt dışına atanan koruma görevlileri için bu süre bir katına kadar uzatılabilir. d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır,denilmektedir.

Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinde geçici görevlendirmenin şartlarında Madde 4. Memur a) Görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapılacak işin mesleği ile ilgili bulunması, b) Bu görevde çalışmayı kabul etmesi,… şeklinde sıralanmıştır. Devlet Memurları Kanununun Ek Madde 9’un d) bendinde ‘Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır.’ Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinin a) bendinde “Görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapılacak işin mesleği ile ilgili bulunması” denmektedir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı personel alım şartlarında Bilgisayar Bölümü Mezunu olmak, daha önce hiçbir siyasi partiye üye olmamak dışında herhangi bir özel şart olmaksızın KPSS puanıyla atama yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı personel alım şartlarında ise genel şartların ve KPSS sınavının dışında “daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak.” şartı aranmaktadır. Açıkça görüldüğü üzere Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı personeli Adalet Bakanlığı personelinin gerektirdiği şartlara sahip değildir. Her ne kadar YSK personelinin çoğu Adalet mezunu olsa da, Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı sınavına müracaat edip 3 dk.da 90 kelime yazamayan birçok YSK personeli vardır. Onlardan biri de benim. (2004 yılı Ordu Adliyesindeki sınavda 3 dk da 60 kelime yazmıştım) Ayrıca Seçim Zabıt Katiplerine SEÇSİS eğitimi verilmiş olup, seçim işlemlerinin yürütüldüğü SEÇSİS konusunda uzmanlaştırılmıştır. Adalet Bakanlığı ise UYAP adlı sistemi kullanmakta ve Adalet Bakanlığı kendi personeline UYAP eğitimi vermektedir. Dolayısıyla yapılacak işin mesleğimiz ile de ilgisi bulunmamaktadır. Açıkça görüldüğü üzere seçim personelinin görevlendirilmesi hem 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Madde 9. maddesinin c) bendine, hem de Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğini a) bendine aykırıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek .Madde 9. c) bendinde “Geçici görevlendirilme memurun muvafakati ile olur ve 2 yılı geçemez” ve Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinin b) bendinde ise “Bu görevde çalışmayı kabul etmesi” denilmektedir. 298 Sayılı Kanun gereğince görevlendirmeyi yapan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim’dir. Yani Seçim Müdürünün ilk, Seçim Zabıt Katibinin 2. derece sicil amiri! Seçim Zabıt Katibi olarak atanıp Adliyede çok ağır şartlar altında çalışmayı elbette kimse kabul etmez. Ancak kimse de olumsuz sicil almak, amirin husumetini kazanmak istemez. Dolayısıyla resmi olarak bu görevlendirmeyi kabul etmiyorum diyememekteyiz. Böyle bir olanak tanınsa ve sicilimize yansıtılmayacağı garantisi verildiği takdirde adliyede çalışanların tamamına yakını bu görevlendirmeyi kabul etmeyecektir. Ayrıca seçim katipleri geçici olarak görevlendirilirken ne kadar süre ile görevlendirildikleri belirtilmemektedir. Çünkü seçim işi başladığında seçim zabıt katiplerinin görevlendirilmesine son verilmektedir.

Görevlendirmeyi belirttiğim nedenle kabul etmek zorunda kalan personel konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına düzinelerce dilekçe göndermektedir. Ancak YSK 298. Sayılı Yasanın 30/5. maddesi gereğince görevlendirmenin yasal olduğunu belirtmektedir.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan Hakimlerimiz bu maddeye dayanarak bizi istedikleri gibi çalıştırabilmekte, hatta kanunda ‘seçim işini aksatmamak kaydıyla’ ibaresi olsa dahi, öncelikle adli işlemleri yaptırmakta, sonra seçim işinin yapılmasına izin vermektedir. Seçim dönemlerinde dahi Adliyelerde çalıştırılan birçok seçim personeli vardır.

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 30. Maddesinin, 5. Fıkrasına dayanılarak Kanun ve Yönetmeliklere aykırı yapılan bu görevlendirmelerin önüne sadece bu fıkra kaldırılarak geçilebilecektir.

Bu mağduriyetimizi dikkate alarak bu fıkranın kaldırılması ve yüzlerce Seçim Personelinin mağduriyetinin giderilmesini sağlamanızı arz ediyorum. Saygılarımla.

Not: Sendikamız, komisyonlarda ve Meclis Genel Kurulu’nda , YSK Personelinin bu mağduriyetinin takipçisi olacaktır. Bu konuda ki görüş ve düşüncelerinde acil olarak sendikamıza ulaştırılmasını rica ederiz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI