Atatürk

İŞ-KUR’DA 4/C’LİLERE YERSİZ ÖDENEN ÖDENEKLERİN TAKİBİ

27 Aralık 2008, Cumartesi | 09:47

SAYI : TKSGM.2008.30-40/698

KONU: Yersiz Ödenen Ödeneklerin Takibi

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Müdürlüğünüzden 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında İş Kaybı Tazminatı ve İşsizlik Sigortası ödeneği alan aralarında bazılarının şu an Konfederasyonumuza bağlı Sendikaların üyesi olduğu kişiler hakkında, taraflarına fazladan ödeme yapıldığı gerekçesi ile icra takibi başlatıldığı öğrenilmiştir.

Tarafınızca İl Müdürlüklerine gönderilen talimatta; 4046 sayılı Kanun gereği hizmet akitleri sona erdirilen ve iş kaybı tazminatı almaya hak kazanan işçilere ödenecek tazminat tutarlarına ilişkin olarak; Yargıtay 9. Hukuk Dairesince “…son bir yıl içerisinde yapılan ödemelerin 365 güne bölünerek ücrete yansıtılması” yönünde karar verilmiş ve kararın kesinleşmiş olması nedeniyle yapılan ödemelerin anılan kararda belirtildiği şekilde yeniden hesaplanmasına karar verildiği; hesaplama sırasında ayrılmış olunan işyerinin kapanmış olması nedeniyle hakkında takibat yaptığınız kişilerin son bir yıl içerisinde yapılan ödeme belgelerine ulaşılamadığı; bu durumun Özelleştirme İdaresi Başkanlığına iletilmiş olup başkanlıktan gelen (özelleştirilen kuruluşlarda çalışan işçilerle ücret bilgilerine ulaşmada fiili imkansızlık olduğundan, bu kişilere ait SSK kayıtlarında görülen, bir yıl içinde aylık prime esas brüt kazanç toplamlarının günlük ortalaması alınarak iş kaybı tazminatının hesaplanmasının yapılması) görüşe göre ödemelerinizin tekrar güncellendiği belirtilmiştir.

Yine bahse konu talimat gereğince; yapılan güncellemeler sonrası aralarında sendikamız üyelerinin de bulunduğu bazı ilgili kişilere fazladan ödeme yapıldığının tespit edildiği; belirlenen borcun yazının taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde 1915303 no’lu PTT-İşsizlik Sigorta Hesabına ad-soyadı ve T.C. kimlik numarasının da belirtilerek ödenmesi veya taksit talebinde bulunulması; aksi halde belirlenen meblağa yasal faizi uygulanarak icra takibi başlatılacağı belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 22.12.1973 günlü, 1968/8 E., 1973/14 K. Sayılı kararında da vurgu yapıldığı üzere idari istikrar ve kamu yararı kuralları yanında iyi niyet kuralının da önemli olduğu, idarenin sakat ve dolayısıyla hukuka aykırı işlemlerine idare edilenlerin gerçek dışı beyanı veya hilesi sebep olmuşsa veya bu geri alınan idari tasarruf yok denilebilecek bir illetle malulsa yahut işlemde idare edilenlerin kolayca anlayabileceği kadar açık bir hata mevcutsa ve bu hususta idareyi haberdar etmemişse, memurun iyi niyetinden söz etmeye imkan olmadığı, dolayısıyla idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın hatalı işleme dayanılarak ödediği meblağı her zaman geri alabileceği, belirtilen bu istisnalar dışında kalan hatalı ödemelerin ilk yapıldığı tarihte başlamak üzere dava açma süresi içinde (60 gün) geri alınmasının mümkün olduğu, bu süre geçtikten sonra geri alınamayacağı idari istikrar ilkesi çerçevesinde yargı yerlerince kabul edilmiştir.

Özetle, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E:1968/68, K:1973/14 sayılı kararında; idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın hatalı ödediği meblağı her zaman geri alabileceği, bunun dışında kalan hallerde hatalı ödemelerin geri istenilmesinin hatalı ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere dava açma süresi içinde olanaklı olduğu, bu süre geçtikten sonra geri istenilemeyeceği belirtilmiştir. Müdürlüğünüzün talimatı gereği başlatılan ilamsız icraya ilişkin işlemler de yokluk, açık hata ve bu işlemden yararlananın hilesi söz konusu değildir.

Yasal düzenlemelerin ve diğer açıklamaların birlikte değerlendirilerek; tarafınızca HATAEN ödemesi yapılan İş Kaybı Tazminatı ve İşsizlik Sigortası ödeneklerinin, yersiz ödendiği gerekçesi ile borçlu olarak gösterilen ilgili kişilerden geri istenmesine ilişkin işlemlerin, anılan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararı uyarınca ödendiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde (60 gün) geri alınması mümkün iken bu süre geçirildikten çok sonra istendiğinden, buna dayanarak tesis edilen işlemlerin ve ilgili kişiler hakkında başlatılan icra takiplerinin durdurulmasını ve konu hakkında sendikamıza bilgi verilmesini 4688 Sayılı Kanun’un 19/f maddesi gereğince arz ederiz.

Fahrettin
YOKUŞ
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

Önder KAHVECİ
Genel Mali
Sekreter

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI