Atatürk

İŞ-KUR’A İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVALARDA DANIŞTAY’DAN 2 ÖNEMLİ KARAR!

24 Kasım 2008, Pazartesi | 12:14

1- 27.03.2008 tarih ve 26829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye İş Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin” disiplin cezalarını düzenleyen 12. maddesinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile açtığımız davada, Danıştay 11. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Dava konusu Yönetmeliğin “Disiplin cezası alan personel” başlıklı 12. maddesi ile “Olumsuz sicil alan personele bir yıl süreyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan; uyarma cezası alan personele bir ay, kınama cezası alan personele üç ay, aylıktan kesme cezası alan personele 6 ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan personele kademe ilerlemesinin durdurulması süresince ek ödeme verilmez.” düzenlemesi getirilmiş olup, söz konusu bu düzenleme ile disiplin cezası alan personelin ek ödemesinin kesileceği hükme bağlanmış idi.

Fakat Sendikamızca açılan ve yürütmenin durdurulması kararı alınan dava sonucunda, disiplin cezası alan personelin ayrıca ek ödemesi kesilemeyecektir. Yönetmeliğin iptaline ilişkin davamız 2008/9897 Esası ile görülmeye devam etmektedir.

2- Türkiye İş Kurumu bünyesinde 657 sayılı Yasanın 4/B statüsünde istihdam edilen Sözleşmeli Personele İlişkin 2008 yılı Hizmet Sözleşmesinin, davalı idareye tek taraflı fesih yetkisi tanıyan 8.maddesinin ( b ) bendi ile çalışma şartlarına ilişkin 3. maddesinin 2. fıkrasının ve hizmet sözleşmesine dayanak teşkil eden 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararının 13. maddesinin 3. ve 4. paragraflarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile açtığımız ve 2008/4563 Esası ile görülen davada Danıştay 12. Dairesi, 20.10.2008 tarihli kararıyla, Hizmet Sözleşmesinin davalı idareye tek taraflı fesih yetkisi tanıyan 8.maddesinin ( b ) bendi ile çalışma şartlarına ilişkin 3. maddesinin 2. fıkrasının YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar vermiştir.

Bu karar ile Türkiye İş Kurumunda görev yapan 4/B’li personelin hizmet sözleşmesi idarenin tek taraflı isteği ile feshedilemeyecek ve personel normal mesai saatleri dışında karşılıksız zorla çalıştırılamayacak.

Davalarımız esastan görülmeye devam etmekte olup, her iki kararında tüm İş-Kur çalışanlarına hayırlı olmasını diliyoruz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI