Atatürk

SGK’DA TALEPLERİMİZ SES GETİRDİ

18 Ocak 2007, Perşembe | 11:46

SGK Yönetim Kurulu’nun 25.12.2006 tarih 14 sayılı kararı ile yürürlüğe koymuş olduğu Ek Ödeme Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin adil olmadığı, kurum çalışanları arasında memnuniyetsizlik yarattığı, hattı bazı ünvanlarda hak kaybına yol açtığı, bu nedenle anılan yönetmeliğin acilen ele alınarak yeniden revize edilmesi gerektiğini kurum yetkililerine ileterek sendikamızın bu hususta hazırlamış olduğu 14 maddelik raporumuz 05.01.2007 tarihinde Kurum Başkanı Birol AYDEMİR başta olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılmıştır.

Talebimiz üzerine 17.01.2007 Çarşamba günü saat 11:00 de SGK Başkan Yardımcısı (İnsan Kaynaklarından sorumlu) Şenol AYDIN’la Sendikamız Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Osman EKSERT ve diğer sendikaların yetkililerinin de katılmış oldukları bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı da Ek ödeme yönetmeliğinde yapılabilecek değişiklikler değerlendirilmiştir.

Kurum Başkanı ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere aşağıdaki konular üzerinde mutabık kalınmıştır.


Sendikamızın talepleri kabul gördü:
Sendikamızca toplam 14 başlık altında değerlendirilen Ek ödeme yönetmeliğindeki değişiklik talebimizin tamamı üzerinde görüş birliğine varılmıştır. SGK Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri değişiklik taleplerimizin biran önce uygulamaya koyacağına inanıyoruz.

Yönetim Kurulunca değerlendirilecek talepler:

1- 657 Sayılı Yasanın 125.maddesi gereğince verilen disiplin cezaları nedeniyle ek ödeme kesintisi yapılmaması,
2- Her ne sebeple olursa olsun (tedviren,görevlendirme, sağlık raporu vb. SGK Ek Ödeme Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin geriye doğru işletilerek çalışanlara borç çıkartılmaması, şayet çıkartılmış ise iptali, borç çıkartılmış tahsil edilmiş veya mahsup edilmiş ise bu miktarın çalışanlara iadesi,
3- Bir takvim yılı içinde kullanılan sağlık izin sürelerinin 30 günü aşması halinde aşan sürelere isabet eden ek ödemelerin ödenmemesi, (mevcut hali 7 gündür)
4- Fatura inceleme komisyonlarında – sağlık birimlerinde çalışan GİH Sınıfındaki personele kendi kadrolarına ait ek ödeme oranlarının %30 artırılarak ödenmesi, (mevcut hali %15)
5- Muhasebecilerle şeflerin ek ödeme oranlarının eşitlenmesi,
6- Performans ödemelerinin il müdürlükleri onayı ile verilmesi, (mevcut hali, Genel Müdürlük yoksa Başkanlık makamının onayına tabi idi)
7- Hastane Müdür ve Müdür Yardımcılarının oranlarının tespit edilerek yönetmeliğe dahil edilmesi, (mevcut yönetmelikle tespit edilmemiştir)
8- Şube Müdürleri için belirlenen oranlardaki Merkez, Taşra ayrımının ortadan kaldırılması, (mevcut hali merkez 145, taşra 125)
9- Satın alma komisyonlarında çalışanlara ödenmekte olan 20 puanlık ek ödeme oranının ödenmesine devam edilmesi, (mevcut yönetmelikte oran belirlenmemiştir)
10- Herhangi bir nedenle alt görevde atananlara eski görevlerindeki ek ödeme oranının uygulanması, (yüksek olan oranı)
11- Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının 4 yıllık mesleki yüksek öğrenim görmüş teknik personel statüsünden çıkartılarak 1. sırada sayılan mühendis, mimar, istatistikçi grubuna dahil edilmesi,
12- İstanbul İlinde fiilen çalışanlara ödenen 30 puanlık ilave ek ödemenin Ankara, İzmir, Bursa gibi İllerden başlayarak büyük şehir statüsündeki illerde çalışanlara da verilmesi,
13- GİHS ve YHS çalışan personelin ek ödemelerinde yeni bir iyileştirme yapılması

Not: Ek ödeme yönetmeliğinde yukarıda belirtilen revizelerin yapılması dahi, sendikamızın taleplerini karşılamayacaktır. Yönetmeliğin sendikamızla birlikte (yetkili sendika olarak) yeniden unvanlar itibariyle masaya yatırılıp, çalışma barışını zedeleyen öncelikle tabanla tavan arasındaki farklılıklar ile aynı unvanlar arasında mevcut ek ödeme oranlarındaki uçurumun ortadan kaldırılması, adaletsizlikler ve dengesizliklerin giderilmesini talep ediyoruz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI