Atatürk

SSK BAŞKANI ÖZKAN DALBAY’I ZİYARET ETTİK

31 Ocak 2006, Salı | 17:29

SSK Başkan Vekili olarak atanan Özkan Dalbay’ı ziyaret ettik.

Makamında gerçekleşen ziyarete Genel Başkan Fahrettin Yokuş, Genel Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Osman Eksert, Ankara I Nolu Şube Başkanı Dinçer Güler ve Şube Sekreteri Cafer Seçer katıldı. Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ulaş’ın da bulunduğu görüşmede kurum sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunulurken Genel Başkan bu sorunlara ilişkin hazırlanan bir raporu da Dalbay’a takdim etti.

Çalışanların lehine yapılabilecek her şeyin azamisini yapma gayretinde olacağını ifade eden Dalbay, tarafımızdan sunulan rapordaki konuların çözümü noktasında da her türlü çalışmanın yapılacağını söyledi.

SSK Başkanı Özkan Dalbay’a sunduğumuz kurum çalışanların sorunlarına ilişkin rapor;

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI:

TALEP :
– Kurum tabipliği için bir uzman tabip ile laboratuar işleri için personel ve teçhizat alımı yapılması,
– Kurum tabipliğine Çocuk uzmanı alınması,
– Yıllardır yıllardır self servis tepsisi ile verilen yemekhane hizmetlerinin porselen tabakta verilmesi,

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

1-Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sigorta İl Müdürlükleri, Sigorta Müdürlükleri ve Genel Müdürlüğün bazı birimlerinde ünite amirlerinin sendikal anlamda tarafsızlıklarını yitirerek taraf oldukları, çalışanlar arasında ayrım yaparak sınav şartı bulunmayan bazı unvanları (V.H.K.İ,İmza Yetkilisi, Görev Yetki v.b) sendikalarına göre tahsis ettikleri gözlenmiştir.
Yapılan tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen bu tür uygulamalar halen devam etmektedir.

TALEP: Bu tür uygulamalara son verilmesi hususunda bütün birimlerin ciddi olarak uyarılması.

2-V.H.K.İ kadroları bütün birimlerde sendikal ayrım yapılarak tahsis edilmekte; zaman zaman sendika yöneticisi olarak memur sıfatlı kurum çalışanı Genel Müdürlük personel Daire Başkanlığında bazı şahısları kullanmakta hatta tehdit bile edebilmektedir.

TALEP: Halen T.B.M.M de görüşmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısında Sosyal Güvenlik Kurumu’na tahsis edilen toplan 8530 adet V.H.K.İ kadrosu dikkate alınarak kurum personelinde fiilen bilgisayar kullanan herkese veya talepte bulunduğu halde değerlendirmeye alınmayan tüm talep sahiplerine V.H.K.İ kadrosunun verilmesi.

3- Bilindiği üzere 2005- Haziran ayından bu tarafa devam etmekte olan görevde yükselme sınavı hakkında, sınavın yapılmamasına yönelik bazı sendikaların olumsuz tutumları ve sınava yönelik mesnetsiz ve asılsız iddiaları kurum çalışanları arasında olduğu gibi, sınav için eğitime katılan ve katılamayanlar arasında da huzursuzluğa yol açmıştır.

En son olarak yapılacak sınava gölge düşürecek şaibeler ve dedikodularda yine aynı merkezden üretilmeye devam edilmektedir.

TALEP: Görevde yükselme sınavının duraksamaya meydan vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi,

– Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınava gölge düşmemesi adına sınav sorularının hazırlanması aşamasında ve sınav salonlarında kurum elemanlarının görevlendirilmemesi.

4- Metropol İllerimizden İstanbul’da kurum çalışanlarının İstanbul’un şartlarından kaynaklanan sorunları mevcut olup çözülmesi halinde çalışanların motivasyonları ve performansları artacaktır.

Kurum çalışanlarının Sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için, kurumdan aldıkları viziteleri muhakkak bir sağlık ocağından havale etmeleri gerekmekte, ancak sadece havale işlemi sağlık ocaklarının birimlere uzak olması nedeniyle bir günü bulmakta, personel sadece ilaç yazdırabilmek için en az bir iki gün işyerinden uzak kalmakta, bazı personel ise bu tür ilaçları sevk almaksızın temin etme yoluna gitmektedir.
Sağlık tesisleri bünyesinde mevcut kreşlerinde Sağlık Bakanlığına devredilmesi sonucu, çocuklar artık kreşlere kabul edilmemekte veya zorluk çıkartılmaktadır.

TALEP: İstanbul’da mevcut birimlerin yoğun ve ulaşımın kolayca sağlanabileceği merkezlerde (Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş, Cibali) kurum tabipliğinin oluşturulması.

– Kurum tabipliği oluşturulana kadar Sağlık Bakanlığı İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü nezdinde yapılacak girişimler sonucu belli günlerde sevk ve ilaç yazma işlemini gerçekleştirecek hekim sağlanması,

– Yine çalışanların ve birimlerin yoğun olduğu semtlerde kurum kreşlerinin açılması.

– Kurum çalışanlarının yoğun olduğu İzmir İlinde de kurum tabipliği, sevk ve ilaç yazmak üzere hekim görevlendirilmesi.

5- Bilindiği üzere Sinop İlinde mevcut İl Müdürlüğü Şehir Merkezinin dışında yaklaşık 5-6 km uzaklıktadır. Çalışanlar işyerine geliş ve gidişlerde çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

TALEP: SSK Sinop İl Müdürlüğü çalışanlarının işyerine geliş gidişlerini sağlamak amacıyla servis sağlanması.

6- Halen kurum bünyesinde yardımcı hizmetler kadrosunda çalışanların bir çoğu lise ve yüksek öğrenimini tamamlamıştır.
Bu kişiler bazı ünitelerce asli görevlerinin haricinde masa başında çalıştırılmaktadır.

TALEP: Kurum mevzuatını fiilen uygulayan lise ve yüksek okul mezunu yardımcı hizmetlilerin Genel İdari Hizmetler sınıfına geçebilmelerini sağlamak amacıyla sınav açılması.

7- Fazla mesai uygulamasına; bazı ünitelerce kısıtlama getirilmektedir. (SSK Sivas İl Müdürlüğü)

TALEP: Fazla mesainin aylık 80 saati geçmemek üzere tüm ünitelerde uygulanmasının sağlanmasını.

8- Maliye Bakanlığı muhasebat Genel Müdürlüğünün 08.09.2005 tarih ve 16533 sayılı yazılarında (Devlet Personel Başkanlığına muhatap) PROMOSYON uygulaması tanınmış, bu ek mali imkanın değerlendirilmesinde tahakkuk dairesine yetki tanınarak, kamu çalışanlarının bu imkandan yararlanmalarının önü açılmıştır.

TALEP: Gerek Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü gerekse Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı üniteler uyarılarak promosyondan elde edilen kaynağın personele dağıtılmasının sağlanması.

9- Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışan personel bazı ünitelerce masa başında çalıştırıldığından yasal olan giyecek yardımı yapılmamaktadır.

TALEP: Masa başında çalışan yardımcı hizmetlilere giyecek yardımının yapılmasının sağlanması.


SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı Sağlık Tesislerinin Sağlık Bakanlığı’na devrinden sonraki yapılanma içinde kurulan Sağlık İşleri İl Müdürlükleri Mart 2005 tarihinden itibaren hizmet satın alınan sağlık tesislerinden gönderilen faturaların kabulüne ve inceleme işlemlerine başlamıştır.

Kurumun oluşturulması aşamasında yetkililer tarafından yapılan özendirici açıklamalar nedeniyle; (18.02.2005 tarihli Genel Müdürlük Genelgesi) pek çok kurum personeli fatura inceleme komisyonlarında görev yapmak suretiyle daha fazla ek ödeme alacakları düşüncesiyle Sağlık İl Müdürlüklerinde ve inceleme komisyonlarında görev almışlardır.
Ancak, yüksek oranda ek ödemeden yararlanan bazı personelin ek ödeme oranları arttırılmış, fakat düşük oranda ek ödeme alan personelin ek ödemeleri arttırılmadığı gibi düşürülmüştür.(Bu durum yargı konusu da olmuştur) Lise düzeyinde öğrenim görmüş teknik personel önceden % 100 oranında ek ödeme alırken bu oran % 85’e çekilmiştir. Aynı uygulama, fatura inceleme komisyonlarında çalışan uzman doktor ve eczacılar lehine uygulanırken, aynı komisyonlarda çalışan Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil memurlara yansıtılmamıştır. Komisyon dışındaki servislerde çalışan personel ise tamamen göz ardı edilmiştir.

TALEP: Ek ödemelerin çalışanların eğitim durumlarına ve yaptıkları işe göre adil olarak yeniden belirlenmesi,

– Komisyonlarda çalışanlara verilen ilave ek ödemelerin komisyon dışındaki servislerde çalışan personele de yansıtılması,

– İl Müdürlüklerinin fiziki mekanlarının çalışabilir duruma getirilmesi,
– Bilgisayar eksikliğinin giderilmesi,

– Özellikle komisyonlardaki bilgisayarlardan Internet’e girişlerinin sağlanması,

– Fatura inceleme komisyonlarında çalışanlara acilen hizmet içi eğitim verilmesi,

– Görevde yükselme sınavının açılması,

– İşgücü kaybının önlenmesi bakımından (Sigorta İşleri İl ve Sigorta Müdürlükleri dikkate alınarak) İşyeri hekimliği açılması,

– Büyük şehirlerde servis imkanlarının çoğaltılması,

– Ankara: Servislerin İl Müdürlüğü binasına kadar sağlanması.

İstanbul: Bilhassa Kurtköy Anadolu Yakası Fatura İnceleme ve Provizyon Merkezi’ne servis imkanının sağlanması (SSK Pendik Sigorta Müdürlüğü’ne kadar ulaşan servisin Kurtköy’e kadar uzatılması),

– Devlet Memurları yiyecek yönetmeliğinin 5.inci maddesi gereğince İl Müdürlükleri ve provizyon merkezlerinde yemekhane hizmetlerinin sağlanması.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI