Atatürk

MAHKEME, MÜDÜR YARDIMCISI İKEN İHRAÇ EDİLİP OHAL KOMİSYONU KARARI İLE GÖREVİNE İADE EDİLEN ÜYEMİZİN ATAMASININ MEMUR OLARAK YAPILMASINI HUKUKA AYKIRI

12 Temmuz 2021, Pazartesi | 15:01

Kanun Hükmünde Kararname ile, Vergi Dairesinde “müdür yardımcısı” olarak çalışmakta iken görevine son verilerek,  akabinde de OHAL Komisyon kararı ile görevine iadesine karar verilen Sendikamız üyesinin, 5. derece memur kadrosunda göreve başlatılması ve müdür yardımcısı olarak atanmasına ilişkin talebin reddedilmesi üzerine Sendikamızca dava açılmıştır.

İstanbul 9. İdare Mahkemesinde yapılan yargılamada, 31.05.2021 tarih, 2021/239 E. ve 2021/966 K. Sayılı karar ile, Anayasa Mahkemesinin 24.12.2019 gün ve 2018/159 E. 2019/93 K. Sayılı kararı ile “müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır” hükmünün iptal edildiğinden bahisle “dosyada mevcut bilgi ve belgeler ile, Anayasa Mahkemesinin anılan iptal kararında yer verilen gerekçeler bir arada değerlendirildiğinde, davacının göreve başladığı 24.09.2018 tarihinden yürürlükte olan Kanun hükmü nedeniyle yöneticilik görevine atanmamışsa da, dava konusu işlemin yasal dayanağını oluşturan Kanun hükmünün yukarıda anılan gerekçe ile iptal edildiği, dosya içerisinde davacının 701 sayıllı KHK ile kamu görevinden çıkarılmadan önce yürüttüğü yöneticilik görev ve pozisyonuna atanmamasına neden olabilecek fiili veya hukuki bir zorunluluk teşkil eden herhangi bir somut tespit bulunmadığı dikkate alındığında, yeni gelişen ve oluşan duruma göre kamu görevinden önceki görev ve pozisyonuna atanabilecek durumdaki davacı hakkında tesis olunan, yasal dayanağı kalmayan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçe tutularak dava konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI