Geri

MALİYE BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

21 Aralık 2012, Cuma | 11:20
21.12.2012 tarih ve 28504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle; Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bilindiği üzere Sendikamızca,12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle; Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (ç) bendinin (2) numaralı alt bendine eklenen; “yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra” ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulması, sonrasında iptali için Danıştay’da dava açılmıştı.
 
Ayrıca gerek Maliye Bakanlığı Yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, gerekse Ekim ayında gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulu Toplantısında; yeterlilik sınavında başarılı olarak Defterdarlık Uzmanı olarak atananlar ile özel sınavla Defterdarlık Uzmanlığına atananlar arasındaki farklılığın giderilmesini talep etmiştik.
 
Türk Büro-Sen olarak çalışmalarımız sonuç vermeye başladı.
 
Türk Büro-Sen olarak, yönetmelik değişikliğinde emeği geçen Bakanlık Yetkililerine teşekkür eder, Kurum İdari Kurulu toplantılarında karar altında aldığımız başta görevde yükselme, defterdarlık uzmanlığı özel sınavı açılması ve personele servis hizmeti verilmesi olmak üzere çalışanların diğer haklı talepleriyle ilgili düzenlemelerin de biran önce gerçekleştirilmesini bir kez daha talep ediyoruz.