Geri

MALİYE BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

12 Temmuz 2012, Perşembe | 10:41
12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî GazeteSayı : 28351
 
MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu ve 42 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (g) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“f) Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvan: Defterdar, Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü unvanları ile bunların yardımcılarını,”
“g) Görevde yükselme sınavına tabi olan unvan: (f) bendinde sayılan unvanlar hariç hizmet gruplarında belirtilen diğer unvanları,”
“l) Sözlü sınav: Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacak personele yönelik olarak 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 33 üncü maddesi çerçevesinde yapılan sınavı,”
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Personel Müdürü,”
 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.
“5) Defterdar Yardımcısı veya Milli Emlak Dairesi Başkanı unvanlarında en az iki yıl, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü veya Personel Müdürü unvanında en az altı yıl çalışmış olmak,”
“(2) Vergi Müfettişi, İç Denetçi ve Maliye Uzmanı unvanında en az on yıl hizmeti bulunanlar ile Daire Başkanı ve daha üst unvanlarda bulunanlar Defterdar unvanına atanabilir.”
“(3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara atanacakların yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir.”
“(4) Ayrıca;
a) Defterdar Yardımcısı unvanına atanabilmek için;
1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim veya Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,
2) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az on yıl, Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olanların ise en az oniki yıl hizmeti bulunmak,
3) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü veya Personel Müdürü unvanında en az iki yıl veya yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra Defterdarlık Uzmanı unvanında en az sekiz yıl çalışmış olmak,
b) Milli Emlak Dairesi Başkanı unvanına atanabilmek için;
1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Milli Emlak Dairesi başkanlıklarında en az beş yıl Emlak Müdürü olarak görev yapmış olmak,
c) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü unvanına atanabilmek için;
1) Dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az on yıl hizmeti bulunmak,
2) Çözümleyici, Mühendis, İstatistikçi veya Matematikçi unvanında en az iki yıl çalışmış olmak,
3) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde KPDS’den en az altmış ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
4) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,
ç) Şube Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü ve Personel Müdürü unvanına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
2) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman, Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl veya yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra Defterdarlık Uzmanı unvanında en az üç yıl çalışmış olmak,
d) Muhakemat Müdürü unvanına atanabilmek için;
1) Müşavir Hazine Avukatı veya Hazine Avukatı unvanında görev yapıyor olmak,
2) En az altı yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak kaydıyla asgari sekiz yıl hizmeti bulunmak veya en az iki yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak üzere Hakimlik, Savcılık veya kamuda Avukatlık unvanında altı yıl hizmeti bulunmak,
e) Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü unvanına atanabilmek için;
1) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl çalışmış olmak,
2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartı taşımak,
f) Muhakemat Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;
1) Müşavir Hazine Avukatı veya Hazine Avukatı unvanında görev yapıyor olmak,
2) En az dört yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak kaydıyla asgari altı yıl hizmeti bulunmak veya en az iki yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak üzere Hakimlik, Savcılık veya kamuda Avukatlık unvanında dört yıl hizmeti bulunmak,
g) Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az altı yıl hizmeti bulunmak,
2) Defterdarlık Uzmanı, Uzman (Özelleştirme), Araştırmacı (Özelleştirme), Raportör, Şef veya Çözümleyici unvanında en az iki yıl çalışmış olmak (Mesleki Eğitim Kursu mezunlarında Şef unvanında çalışma şartı aranmaz),
şartları aranır.”
 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara ilişkin sınavlar; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar için yazılı sınav ve sözlü sınav; (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar için ise sırasıyla yazılı sınav, hizmet içi eğitim yazılı sınavı ve sözlü sınav olarak yapılır.”
 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Sınav duyurusunda ayrıca hizmet içi eğitimin tarihi, süresi ve konularına yer verilir.”
 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara ilişkin sınav komisyonu; sınavı düzenleyen birimin birim amiri veya görevlendireceği en az Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde birinin başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğünden bir üyenin katılımıyla en az beş kişiden teşekkül eder. Bilgi İşlem Merkezi Müdürü unvanına atanacaklara ilişkin sınav komisyonuna ihtiyaç duyulması halinde diğer birimlerden üye alınabilir. Sınav komisyonu üyeleri en az daire başkanı düzeyinde olanlar arasından belirlenir.”
“(6) Sınav komisyonu başkan ve üyelerinin sınavlara eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, sınav komisyonu üyeliği sona erdirilir ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.”
 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 11 – (1) Yazılı sınavda başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almış olmak şarttır.
(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara ilişkin yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar ilgili birimlerce en az bir en fazla iki ay süreli hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim konularının her biri için hizmet içi eğitim yazılı sınavı yapılır. Bu sınavda alınan notların ortalaması yüz tam puan üzerinden en az altmış puan olanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.
(3) Yazılı sınav ve hizmet içi eğitim yazılı sınavında başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
(4) Sözlü sınavda başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almış olmak şarttır.
(5) Başarı notu; ikinci fıkrada belirtilenler için sırasıyla yazılı sınav, hizmet içi eğitim yazılı sınavı ve sözlü sınav; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar için ise yazılı sınav ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır. Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
öncelik tanınır.
(6) Sözlü sınav sonucunda, ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.”
 
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(2) Hizmet içi eğitim yazılı sınavı sonuçları sınavı düzenleyen birim tarafından sınavın bitim tarihini izleyen en fazla yedi gün içerisinde web sayfasında yayımlanır veya ilan panosunda duyurulur.”
“(3) Sözlü sınav sonuçları sınavı düzenleyen birim tarafından sınav bitim tarihini izleyen ilk iş günü içinde birinci fıkrada belirtilen şekilde duyurulur.”
 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiştir.
“Sözlü sınav duyurusu ve sözlü sınav
 
MADDE 12/A – (1) Sözlü sınav, sınavın yapılacağı tarihten en az onbeş gün önce 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde duyurulur.
(2) Sözlü sınav, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav komisyonu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”
 
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki “, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü unvanına atanacaklara ilişkin sınav kurulunda ihtiyaç duyulması halinde ilgili birimden bir üye yerine Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından bir üyenin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendi, (g) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (h) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az dört yıl, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim mezunu olanlar ile Mesleki Eğitim Kursu mezunlarının en az altı yıl hizmeti bulunmak,”
“1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az altı yıl hizmeti bulunmak,”
“3) Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde KPDS’den en az elli puan alarak İngilizce bildiğini belgelemek ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,”
 
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci, üçüncü ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Genel Müdürlük Kontrolörleri” ibaresi “Maliye Uzmanları” olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası ile altıncı fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Sözlü sınava katılacaklardan;
a) Özgeçmiş ve tebligat adresini belirten dilekçe,
b) Avukatlık ruhsatı örneği,
c) Erkeklerde askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
ç) Sağlık durumunun görev yapmasına elverişli olduğuna dair beyanı,
d) İki adet vesikalık fotoğraf,
e) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
istenir.”
“l) 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname.”
 
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.