Geri

MALİYE BAKANLIĞI,ŞUBE MÜD. İÇİN GÖREVDE YÜKSELMEYİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDI

02 Kasım 2011, Çarşamba | 15:44

10 yıl önce yapılan düzenleme çerçevesinde, şube müdürlüğü kadrolarına, objektif kriterlere göre atama yapılmaktaydı. Görevde yükselme sınavı açılmakta, eğitim verilmekte ve sözlü sınav yapılmaksızın yazılı sınavdan en yüksek notu alanlar başarı kıstasına göre açık ilan edilen kadrolara atanmaktaydı. Ancak, Maliye Bakanlığı bu düzenlemeyi resmen yürürlükten kaldırmıştır. 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 659 sayılı KHK'ya göre şube müdürlüğü için artık sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavda hiçbir kayıt sisteminin kurulamayacağı da ayrıca kayıt altına alınmıştır.

659 sayılı KHK'nın ilgili maddeleri

Değiştirilen hükümler

MADDE 17

"(5) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

f) 42 nci maddesinin (c) fıkrasında yer alan “Teknik daire başkanlıklarına atanacaklarda, Maliye Bakanlığında üç yıl çalışmış olma şartı aranmaz.” cümlesi “Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü kadroları ile bunların yardımcılıklarına ilişkin kadrolara atanacakların yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir.” şeklinde değiştirilmiştir.

-------- ğ) Ek 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Sözlü sınavı

EK MADDE 33 43 üncü madde, ek 29 uncu madde ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi uyarınca yapılacak giriş sınavlarının sözlü aşaması ile 42 nci maddenin (c) fıkrası uyarınca yapılacak sınavların sözlü aşaması, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav komisyonu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz"

DEĞİŞİKLİKLERİN ANLAMI

1- Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü kadroları ile bunların yardımcılıklarına ilişkin kadrolara atanacaklarda, yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir.

2- Sözlü sınavda herhangi bir sesli ve görüntülü kayıt yapılamayacaktır.

3- Bu düzenlemeler ile birlikte Maliye Bakanlığında objektif kriterlere göre şube müdürlüğü kadrolarına atanma imkanı kaldırılmıştır. Öyleki, yapılacak sınavın yargıdan dönmesini engellemek amacıyla sesli ve görüntülü kayıt yapılamayacağına dair açık hüküm, madde metnine konulmuştur. Bu şu anlama gelmektedir. Maddeye her ne kadar adayın muhakeme gücüne bakılacağı gibi ifadeler yazılmış olsa da, kim siyaseten daha yakın görülüyorsa o kişi bu görevlere atanacaktır.