Geri

SGK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ İŞGAL ALTINDA

19 Nisan 2011, Salı | 11:44

TÜRK BÜRO-SEN MERKEZİNİN BASIN AÇIKLAMASIDIR:

Bilindiği üzere; Sosyal Güvenlik Kurulu’nun II. Olağan Genel Kurulu, kurumda en fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri konfederasyonunun katılımı ile toplanmıştı. Kamu Görevlilerini temsilen SGK yönetim kurulu üyeliği için yapılan seçimlerin sonucunda; Yönetim Kurulu Asil üyeliğine aday olan Türkiye Kamu-Sen temsilcisi Bircan AKYILDIZ 4 oy, yedek üyeliğe aday olan Dinçer GÜLER 4 oy, Memur-Sen’den aday olan Yusuf YAZGAN 3 oy, yedek üyeliğe aday olan Ahmet KAYTAN ise 3 oy almıştı. Seçim sonuçları itibariyle, SGK Yönetim kurulu asil ve yedek üyeliğini Türkiye Kamu-Sen adayları kazanmış, Memur-Sen temsilcisi Yusuf YAZGAN ise, hiçbir şekilde seçilememişti.

SGK Yönetim Kurulu üyeliğini kaybeden Memur-Sen konuyu yargıya taşımış, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2009/1830E–2010/1296K sayılı dosyasında vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararında; işlemin tesis edildiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan; “Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması Temsilcilerinin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin kurula temsilci gönderecek kuruluşlar ve temsilci sayıları başlıklı 4. maddesinde yer alan (I) kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerine göre temsilci gönderecek kuruluşlar ve bu kuruluşlar ve bu kuruluşların göndereceği temsilci sayıları Genel Kurul toplantısının yapıldığı yıldan bir önceki yılın sonu itibariyle kayıtlı üye sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.” hükmü gereğince, 31.12.2008 tarihindeki sendika üye sayısı esas alınarak seçim yapılmadığı gerekçesi ile 04.12.2009 tarihindeki SGK Yönetim Kurulu Üyeliği seçiminin yürütmesinin durdurulmasına, akabinde işlemin iptaline karar vermiştir. Türkiye Kamu-Sen yargı kararının yerine getirilmesi, seçimlerin bir an önce mevzuata uygun olarak yapılması için ısrarcı olmuş kuruma defalarca başvuruda bulunmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Yargı Kararını Uygulamamıştır

Mahkeme kararı gereği seçimlerin 31.12.2008 tarihinde kayıtlı sendika üyesi esas alınarak yapılması gerekmektedir ve 2577 sayılı yasanın 28. maddesinde belirtilen; “1. (Değişik: 10.6.1994 – 4001/13 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. ..”hükmü nedeniyle, SGK Kurumu yasada belirtilen 30 gün içerisinde mahkeme kararının gereğini yerine getirmekle yükümlüyken, yaklaşık 8 aydır mahkeme kararının gereği olarak seçim yapmamıştır.

Yani, SGK Yönetim Kurulu üyeliği haksız ve hukuksuz bir şekilde, yaklaşık 8 aydır işgal edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilemeyen Memur-Sen, Siyasi İradeyi Arkasına Alarak Hukuksuz Olarak Atanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumunun uygulaması hukuk tanımazlığı, sendikal rekabet içerisinde bir taraf lehine yaptığı haksız işlemler bununla da bitmemiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Türkiye Kamu-Sen temsilcisini mahkeme kararını gerekçe olarak gösterip görevden alan hukuksuz anlayış, seçim kaybetmiş Memur-Sen temsilcisi Yusuf YAZGAN’ı Yönetim Kurulu üyeliğine atamaktan çekinmemiş, ama bir türlü mahkeme kararı gereği SGK Yönetim Kurulu seçimlerini yapmamıştır. Kısaca; hak ederek seçimle gelmeyene istikbal ve saltanat hakkı tanımış ve belirtilen kişiyi orada tutmaya devam etmiştir.

11 Ayı Aşkın Süredir Gelmeyen Cevap Sosyal Güvenlik Kurumu, Yönetim Kurulu üyeliği seçimleri ile ilgili yönetmeliğinde, kamu çalışanları konfederasyonlarının yetkilerinin belirlendiği tarih olan 15.05.2008 tarihi değil; 31.12.2008 tarihini baz almaktadır. Yönetmelikte ki üye sayısı tespit tarihi ile başlayan yanlışlık, SGK’nın bilgi talebine bir türlü cevap vermeyen Çalışma Bakanlığı tarafından da sürdürülmüştür.

SGK’nın 03.05.2010 tarih ve 6945570 sayılı yazısı ile Çalışma Bakanlığı’ndan talep ettiği; 31.12.2008 itibariyle konfederasyonların üye sayılarının tespiti ile ilgili yazıya, 11 ay geçmesine rağmen hala bakanlık tarafından cevap verilmemektedir ya da cevap geldiği halde SGK Yönetimi harekete geçmemektedir.

SGK Başkanlığı’nın istemiş olduğu üye sayılarına ilişkin bilgiler, kurum binalarının arasında 100 metreden daha az bir mesafe olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından aylardır gönderilmemesi; adeta söz konusu Yönetim Kurulu üyesinin hukuksuz bir şekilde o koltuğu işgalinin süresini uzatmaya çalışmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuksuzluğa Göz Yummaktadır

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 24 Kasım 2006 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurulu’nda, yönetim kurulu üyeliğine ne asil ne de yedek olarak, hiçbir şekilde seçilemeyen ve yine aynı şekilde 2. Olağan Genel Kurulu’nda da yönetim kurulu üyeliğine hiçbir şekilde seçilemeyen birisi, kurumun yönetim kurulu üyeliği koltuğunda oturmaktadır .Bunun nedeni ancak siyasi iktidara payanda olmakla ve kamu da sendikal ayrımcılık yapmakla açıklanabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; uhdesinde bulunan kurumdaki yetkisiz temsilin son bulmasına ilişkin hiçbir girişimde bulunmamış, SGK Yönetim Kurulu seçimlerinin hangi hukuki sebeple yapılmadığına dair resmi bir açıklama yapmamıştır.

Sonuç olarak; binlerce insanın Sosyal güvenlik işlemlerini yerine getiren Sosyal Güvenlik Kurumunda hukuk tanımaz uygulamalar, kamuoyu önünde pervasızca devam etmekte, tüyü bitmemiş yetimin hakkı birilerine peşkeş çekilmektedir.

Konfederasyonumuz vatandaşın, kamu görevlilerinin gözlerinin içine bakarak yapılan bu hukuk tanımazlığa karşı mücadelesini, bunları hak ettikleri yere gönderene kadar her platformda sürdürecektir.