Geri

70 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR, KADROLARINA KAVUŞMAK ÜZERE

23 Haziran 2010, Çarşamba | 18:03

“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bugünkü yapılan 4.oturumunda görüşülmüş ve bazı değişikliklerle birlikte tasarının tamamı kabul edilmiştir.

Gelir Uzmanlığı Sınavlarında 70 ve üzeri puan almalarına rağmen bu kadrolara atanamayanların mağduriyeti, tasarısının alt komisyonda görüşülmesi esnasında sendikamızın çalışmaları neticesinde, konulan bir geçici madde ile giderilmişti. Bu madde alt komisyondan geldiği şekilde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda değişikliğe uğramadan aynen geçmiştir. Hükümetin 15 Temmuz’a kadar kanunlaştırmak istediği bu tasarı, Genel Kurulda da görüşüldükten sonra yasallaşacaktır.

Sendikamızın uzun zamandır takip ettiği ve üzerinde ciddi çalışmalarda bulunduğu bahse konu tasarıda; yer almasını istediğimiz talepler önergeler haline getirilmiş ve önergelerin kabul edilmesi noktasında da TBMM’de yoğun bir mesai harcanmıştır.

Ancak;

- Ücret adaletinin sağlanması maksadıyla “ek ödeme” tavanının arttırılmasını,

- Gelir Uzmanlığı Sınavlarında, 5 yılda 3 kez sınav sınırının 8 yılda 6 kez’e çıkartılmasını,

- 5000 VHKİ kadrosunun ihdas edilmesini,

İçeren önergelere bürokratların ve Maliye Bakanının katılmamaları, AKP grubunun da ret oylarıyla kabul edilmemiştir.

Ayrıca, çalışanların özlük haklarında iyileştirme imkanını sağlayacak olan, “190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı kalmaksızın, dolu kadroların derecelerinin, boş kadroların sınıf ve unvan değişikliğinin yapılması ile ilgili yetkinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na” verilmesine dair madde de, AKP grubunun önerisi ve hükümetin kabulüyle tasarıdan çıkarılmıştır.

Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen ve Genel Kurulda görüşülecek olan tasarının üzerinde çalışmalarımız TBMM’de aynı ciddiyet ve yoğunlukta devam edecektir.