Geri

SGK 2009 NİSAN AYI KİK TOPLANTISINDAN BU YANA GELİŞMELER

17 Kasım 2009, Salı | 17:05

B-KURUM ÇALIŞANLARININ MALİ VE ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

1- 5510 sayılı Kanunun birçok maddesi kurumun ve çalışanların iş yükünü artırdığı gerçeğinden hareketle bu güne kadar kurumca çalışanlara ödenmekte olan ek ödeme oranlarının yetersiz kalması, oranlar ve birimler arasındaki farklılıklar çalışma barışını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle ek ödeme oranlarının günün şartları göz önüne alınarak hakkaniyet ve çalışma barışına katkı sağlayacak şekilde Anayasanın eşitlik ilkesi göz önüne alınarak,2005/14 sayılı Başbakanlık genelgesinin 11 inci maddesi çerçevesinde sendikaların görüşleri alınarak ek ödeme oranlarının artırılması,

2)- Büyükşehir statüsündeki illerde çalışanlara bu illerin çalışma ve ekonomik koşullarının zorluğu dikkate alınarak ilave ek ödeme verilmesi,

3)- İcra memurları ile icra servislerinde filen çalışan şefler arasındaki ek ödeme farklılığının ortadan kaldırılması,

4)- Ek Ödeme Usul ve Esaslarında belirlendiği şekliyle, disiplin cezalarından ek ödeme kesintisi yapılmaktadır. Bir suça iki ceza verilemeyeceği yönünde Danıştay kararları mevcut olduğundan, Kurumun meydana gelecek dava giderlerine maruz kalmaması için bu konuda yeni bir düzenleme yapılması, 

5)- Fazla mesai ile ilgili olarak (Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı mesai ücretleri emsal alınarak) 5502 sayılı Kanunun ilgili maddesinde gerekli düzenlemenin yapılması,hakkındaki taleplerimize,

Kurumun Cevabı :1,2,3,4,5 maddedeki taleplerimize karşılık, Ek ödeme usul ve esaslar hakkında yapılacak çalışmalarda  talebimizin değerlendirileceğini,

 

6- 2005 yılında yapılan yoklama memurluğu sözlü sınavını düzenleyen yönetmeliğin ilgili maddesi yargı kararıyla iptal edilmesi sonrası yazılı sınavda başarılı olanların kişisel yargı kararları almaları beklenilmeden kontrol memuru olarak atanmalarının yapılması,Talebimize,

Kurumun Cevabı:İdari yargı kararı sadece tarafları bağladığından kararı emsal gösteren diğer başvuruda bulunanlar hakkında uygulanamayacağı ve yeni bir hak doğurmayacağı, Açılan dava sonucunda yönetmeliğin mülakat şartını iptal eden Danıştay kararı üzerine 06.07.2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta yoklama memurları yönetmelik hükümlerinin yayım tarihinden itibaren yapılacak idari işleme karşı dava ve talep  hakkı doğuracağı yönetmelik değişikliği yürürlük tarihinden itibaren yapılacak işleme karşı dava açma hakkı doğurduğundan ve … açılan dava sonucunda mülakat sınavı iptal edilmeyerek sadece bireysel işlem iptal edildiğinden, kazanılmış bir haktan söz edilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.

 

7- Gelir idaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapan vergi Denetmenleri ile aynı ve daha fazla sorumlulukları bulunan, Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadrolarının Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde olmak suretiyle Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrosuna dönüştürülmesi yönünde gerekli kanuni değişikliğin yapılması,

Kurumun Cevabı:İleride 5502 Kanunda yapılacak değişikliklerde talebin değerlendirileceği beyan edilmektedir.

8- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarının personele dağıtımında kurumda geçen hizmet süresi ve belirlenecek diğer kriterler esas alınarak müracaat süresine göre herhangi bir ayrım yapılmaksızın yapılması,

Kurumun Cevabı:V.H.K.İ. kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin sendikanın talebi doğrultusunda İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 27.05.2009 tarih ve 2009/23 nolu iç genelgesi  kurumun intranet sayfasında yayımlanarak  yürütülmesine başlanmış ve bu çerçevede uygulama başlatıldığı,

9- Personel sayısı fazla olan illerde sosyal tesis ve kreş açılması yönünde çalışma yapılması talebimize karşılık,

 Kurumun Cevabı : Resmi gazetenin 08.12.1987 tarih 19658 sayılı nüshasında yayımlanan esaslar dahilinde açılacak kreşler ile ilgili ihtiyaca göre kadro sayısı niteliklerine uygun müdür,sosyal çalışmacı psikolog,çocuk gelişimcisi,çocuk eğiticisi,diyetisyen,hemşire ile büro personelinin çocuk bakımevinde görevlendirilmesi için Kurumun insan kaynakları Daire Başkanlığından kadro talebinde bulunulması halinde konu değerlendirileceği,

10- Kurum yemekhaneleri ile birimlerin hastalık servislerinde çalışan personele bulaşıcı hastalık riskine karşı merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimleri tarafından portör muayenesi yaptırılması,talebimize,

Kurumun Cevabı: Bulaşıcı hastalıklarla karşı ilgili birimler tarafından portör muayenesinin yaptırıldığı,                                                                                                                                                                        

11- Daha önce görev tahsisli lojmanda oturmakta iken, Lojman Yönetmeliği çerçevesinde sıra tahsisli konumuna düşen personele lojmanları boşaltabilmeleri için gerekli olan makul sürenin verilmesi,

Kurumun Cevabı: Yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığı belirtilen konut tahsis işlemleri ile ilgili Usul ve esasların tanıdığı sürelere göre işlemler yapıldığı,

 

12- Merkez Müdürlüğü kadrolarına kurumda çalışan personelin atanabilmesini teminen, 2009 yılında Merkez Müdürlüğü sınavı açılması talebimize,

Kurumun Cevabı:Merkez Müdürlüğü,Şef ve Memur Sınavı açılması  çalışmalarının devam ettiği,

16- Hizmet satın alma yöntemiyle yaptırılan hizmetlerde çalışan özel şirket elemanlarının amacı dışında çalıştırılması halinde, Kurum aleyhine bazı olumsuzluklar yaşanacağından, bu personelin görevi dışında çalıştırılmaması,

Kurumun Cevabı:Söz konusu çalışanların Sözleşme hükümleri dışında çalıştırılmadığı,

 

17. Banka promosyonları ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 15/04/2010 tarihinden sonra Kurum merkez ve taşra teşkilatı personelinin tamamını kapsayacak şekilde, 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde bankalarla protokol yapılması,

Kurumun Cevabı :Kurum personelinin maaş ödemelerine ilişkin protokolün sona ereceği 15.04.2010 tarihi itibariyle Başbakanlığın 2005/14 genelgesine uygun ve daha iyi şartlarda Yetkili sendikanın,da  katılımı ile yapılacaktır.

 

18- Hemşire kadrolarında çalışan personelin görevde yükselme sınavlarına katılabilmeleri için yönetmelikte gerekli değişikliklerin yapılması,

Kurumun Cevabı:Hemşire kadrosu 19.08.2007 tarih ve 26618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde yükselme  ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin ‘‘hizmet gurupları’’başlıklı 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında ifade edilen Unvan değişikliğine tabi kadrolar  arasında yer almaktadır.Genel idare hizmetlerinde Memur kadrolarına atanmaları,ve Yönetmelikte aranan şartları taşımaları kaydıyla Görevde yükselme sınavlarına katılmaları mümkün bulunmaktadır.

 

C- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI VE SOSYAL KONULARA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ,

 

1-       Fazla çalışmanın iş yoğunluğu dışında isteğe bağlı olarak uygulanması,

 

Kurumun Cevabı:Fazla çalışma mesaisi iş yoğunluğu olduğu zamanlarda birim amirlerinin yetkisinde yapılmaktadır.

 

2-2008 yılında yapılan görevde yükselme sınavı öncesi Marmaris’te gerçekleştirilen eğitime katılan personelin banka hesaplarından organizatör firma tarafından konaklama ve yemek bedelleri adı altında mükerrer çekilen ve halen çekilmekte olan paralar nedeniyle, oluşan mağduriyetin giderilmesi ve Kurumun prestijinin sarsılmaması için gerekli çalışmaların yapılması,

Kurumun Cevabı:Organizatör firma tarafından mükerrer tahsil ettiği  ücretlerin personele iade edilmesi adına gerekli yazışmalar yapıldığı,

 

3- Artan iş yoğunluğu nedeniyle personel eksikliğinin tespit edilerek kuruma ihtiyaçlar nispetinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel alımı yapılması,

Kurumun Cevabı:Kurumun Merkez teşkilatına KPSS sonuçlarına göre 21 V.H.K.İ, Taşra Teşkilatına KPSS-2009/3 yerleştirme sonuçlarına göre  20 icra memuru,362 memur, Ayrıca  4046 sayılı Kanunun 22. maddesine göre Kuruma naklen 27 personel, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre Ankara,İstanbul,İzmir’de bulunan Dinlenme Bakımevlerine,Tabip,Diş Tabibi,Sosyal çalışmacı, Psikolog, Hemşire 29 kişi, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne 18 programcı, 37 İl Müdürlüğü ve bunlara bağlı Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine yerleştirilmesi planlanan 700 büro personelinden 370  kişi göreve başlatılmıştır.

 

6-Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve bağlı Merkez Müdürlüklerinde çalışan personelin hastaneye sevk işlemleri için Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünde bulunan tüm branşlar için Daire Tabipliğinden Diş Tabibine gitmek için Emekli Sandığından sevk alma zorunluluğunun kaldırılarak görev mahallinde bulunan ilgili sağlık birimlerine bulundukları yerden sevk alabilmeleri yönünde çalışma yapılması,

Kurumun Cevabı:Sevk ve Muayene işlemleri konusunda Ankara İl Müdürlüğünce yayımlanarak duyurusunu yaptığı 25.08.2009 tarihli ve 2009/ 28 sayılı iç genelgesinde;İl müdürlüğü bünyesinde görev yapan kurum tabibi bulunmadığından, Her kademede görev yapan personel açıklaması yapılmak suretiyle işyerlerine en yakın birinci ve ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan veya sevkli olarak başvurabileceklerdir.

 

D- 4688 SAYILI YASAYA İLİŞKİN KONULAR VE SENDİKAL AYRIM YAPILMAMASI TALEBİMİZ

 

4- Sendika şube yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcilerine sendikal faaliyetleri ve çalışma hayatına ilişkin gündemi izleyebilmeleri amacıyla internet ortamının açılması,

Kurumun Cevabı: Konu ile ilgi taleplerin sendikalardan gelmesi halinde, Hizmet sunumu Genel Müdürlüğü yazılım Geliştirme ve Sistem daire başkanlığı tarafından gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.

 

5- Sendikaların şube yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcilerinin, uluslararası sözleşmeler ve 4688 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince, İlçelerde açılan Merkez Müdürlüklerinde istekleri dışında görevlendirilmemesi,

Kurumun Cevabı:Sendikaların Şube yönetim kurulu üyeleri ile Yasa ve yönetmeliklere uygun belirlenen temsilcilerin yer değişiklikleri 4688 sayılı Kanunun ilgili hükümleri dikkate alınarak yapıldığı ve bundan sonrada aynı uygulamanın devam edeceği,

6- Merkez ve taşra teşkilatındaki bazı birimlerde sendikalar arasında ayrım yapıldığı yönünde iddialar olup, sendikalar arasında ayrım yapılmaması hususunda birim amirlerinin gerekli hassasiyeti göstermeleri,

Kurumun Cevabı:Konuyla ilgili Kurum Başkanlığına intikal eden itdalarla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı,                                                                                                                                                                               

 

 

E- YAPILANMADAN KAYNAKLANAN SORUNLARA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

 

1- Devredilen kurumların kadrolarında bulunan personelin, 5502 sayılı Kanuna uygun hale getirilmesi çalışmalarında kazanılmış haklarının muhafaza edilmesi,

Kurumun Cevabı: 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun geçici 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki ‘‘Kurumun merkez ve taşra teşkilatı kadroları kademeli olarak en geç 3 yıl içinde bu kanuna uygun hale getirilir.Üç yıllık süre bakanlar kurulu kararı ile iki yıla kadar uzatılabilir. …’’hükmü gereğince yeniden yapılanma çerçevesinde kurumdaki personelin Sosyal Güvenlik Kurumunda ihdas  kadrolara kazanılmış hak aylıklarında herhangi bir değişiklik yapılmadan atama işlemleri gerçekleştiği,

Söz konusu atama işlemleri sırasında kanunla ihdas edilen  kadroların unvan,derece ve sayı olarak o birimde çalışan personelin ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle daha aşağı dereceli kadrolara atamaları yapılan personelin durumu ise Bakanlar kurulu kararıyla dolu veya boş kadrolarda değişiklik yapılmak suretiyle yapılmaktadır.02 Kasım 2009 Pazartesi günü Saat 15:00’da yapılan SGK Kurum İdari Kurulu Görüşme Raporunu Görmek İçin Tıklayınız.