Geri

MUAYENE KATILIM PAYININ ALINMAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANMASINI TALEP ETTİK

29 Ağustos 2009, Cumartesi | 17:27

Türkiye Kamu-Sen tarafından 31.12.2008 tarih ve 27907 (7.mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğin bazı maddelerinin iptali için açılan davada; Danıştay 10. Dairesi 14.07.2009 tarihli ve 2009/1926E. sayılı kararı ile Tebliğin 6. maddesinin, aynı Tebliğin 2. maddesinin (a) fıkrası kapsamında bulunanlar yönünden yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bu kararla, Kamu idarelerinde 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sağlık kurumlarındaki ayakta tedavilerinde, hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınamayacaktır. Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğin 6. maddesinin yürürlüğünün durdurulmuş olması, konu ile ilgili yeni bir tebliğin yayımlanmasını gerektirmektedir.

Bu sebeple sendikamız Maliye Bakanlığı’na gönderdiği 29.08.2009 tarihli ve 3887 sayılı yazı ile Kamu idarelerinde sigortalı olarak çalışan personeller ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payının alınmaması gerektiğini düzenleyen tebliği en kısa sürede yayımlamasını istemiştir.
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1