Geri

MALİYE ÇALIŞANLARININ EK ÖDEMESİNDE YASAL DÜZENLEME!

02 Temmuz 2009, Perşembe | 20:01

Maliye çalışanlarına ödenen ve Anayasa Mahkemesince iptal edilen ek ödemeye ilişkin olarak yeni bir yasal düzenleme yapıldı.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ve 05.07.2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20.03.2008 tarihli ve 2006/109 E. 2008/82 K. Sayılı karar ile kadroları Maliye Bakanlığı bünyesinde olmayan fakat disiplin, sicil ve yargılanmalarına karar verilme gibi personel işlemlerinin bizzat Bakanlık tarafından yürütüldüğü saymanların da ek ödemeden yararlandırılması gerektiği ve konu ile ilgili olarak da, kararın Resmi Gazetede yayımından bir yıl sonra yeni bir düzenleme yapılması gerektiği belirtilmiş idi.

Bahse konu karara istinaden Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında çalışan personellerin ek ödemelerine ilişkin olarak “Torba Kanun” diye anılan ve 25.06.2009 tarihinde T.B.M.M. Genel Kurulunda kabul edilen 5917 sayılı Kanun ile yeni bir düzenleme getirilmiştir.

5917 sayılı “Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un” 47. maddesinin 3. fıkrası ile getirilen düzenleme ile “4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışan” ibaresi “Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında çalışan” şeklinde yeniden düzenlenmiş olup, Bakanlık ile bağlı kuruluşlarda çalışan tüm personellere ek ödeme ödenmesine devam edileceği belirtilmiştir.