Geri

DMO GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNİ YARGIYA TAŞIDIK

21 Nisan 2009, Salı | 10:52

Sendikamız, 18.02.2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin” 7. maddesinin (ç) bendinin 2. cümlesinde yer alan, Mühendis, Kimyager olarak en az beş yıl, Tekniker olarak en az altı yıl hizmeti bulunmak.” İfadesinin ve 7. maddenin (g) bendinin 3. cümlesinde yer alan “Merkezi Satınalma Uzman Yardımcılığı pozisyonunda üç yıl çalışmış olmak” ifadesinin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve akabinde iptali istemi ile Danıştay’da dava açmıştır.

İlk olarak iptale konu olan düzenlemeler ile Ofis bünyesinde halihazırda görev yapan bir çok kurum personelinin liyakat ilkesi çerçevesinde görevinde yükselmesinin engellendiğine inanan sendikamız düzenlemelerin, liyakat ilkesine, hakkaniyete ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğinden iptalini istemiştir. Düzenlemeler ile Ofiste, şef, uzman, mühendis, mimar, kimyager, eczacı, teknik şef, çözümleyici, programcı ve muhasebeci kadrolarında görev yapan personelin, görev tanımı dahi yapılmamış olan merkezi satınalma uzmanı olabilmesinin, buna dayalı olarak da kısa vadede şube müdürü ve müdür olabilmesinin önü kesilmektedir. Ayrıca, davaya konu Yönetmelik ile Ofiste çalışan personellerin merkezi satınalma uzmanı olabilmesi mümkün değildir.

İkinci olarak, eski Yönetmelik ile Ofis bünyesinde kimyager ve mühendis kadrosunda en az üç yıl çalışan personel ve yine tekniker kadrosunda en az dört yıl çalışan personel teknik şef olabilme hakkına sahip olabiliyordu. Davaya konu Yönetmeliğin iptale konu işlemi ile mühendis, kimyager ve teknikerlerin bu hakları ellerinden alınmış olmakta, diğer bir ifade ile teknik şef olabilmeleri daha uzun vadeye yayılmaktadır. Bunun, şu an halihazırda Ofiste çalışan ve bu yıl açılması durumunda teknik şef olabilmek için görevde yükselme sınavına girmek için bekleyen kurum çalışanlarının mağduriyetine neden olacağını gören sendikamız, bahse konu düzenlemenin de iptalini istemiştir.