Geri

GELİR UZMANLIĞI SINAVINDA 70 VE ÜZERİ ALANLARIN ATANMASI İÇİN DAVA AÇTIK!

03 Ocak 2009, Cumartesi | 10:44

15.12.2007 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Sınavında 70 ve üstünde puan alarak sınavı kazanan personelin tamamının mevcut boş kadrolar ile yeni ihdas edilecek kadrolara atamasının yapılması için sendikamızca yapılan başvurunun davalı idarece zımnen reddine ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Ankara İdare Mahkemeleri’nde dava açılmıştır.

Davada; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 51. maddesinde; “…ilan edilen sınav sonuçları müteakip sınava kadar geçerlidir.” hükmü,

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15. maddesinin 2. fıkrasında da; “Sınav sonuçları, yalnızca sınav açılan unvan için müteakip sınava kadar geçerlidir” hükmünün yer aldığını ve bu düzenlemeler doğrultusunda 2007 yılında yapılan sınavı kazanan personelin yeni bir sınav yapılmadan boş olan karolara veya ihdas edilen kadrolara atamalarının yapılması istenmiştir.

Sınavı kazanmış olan personelin sınav sonuçlarının bir sonraki sınava kadar geçerli olmasına ilişkin düzenlemenin 15.12.2007 tarihinde yapılan sınavı kazananlara bir avantaj sağladığı; bu avantajın da, onların bu düzenleme çerçevesinde yeni kadrolar ihdas edildiğinde yeni bir sınav yapılmadan atanmaların sağlanması olduğu çerçevesinde hazırlayıp açtığımız davamız Ankara 1. İdare Mahkemesinde görülmeye başlanmıştır.

Şöyle ki, kurumda önümüzdeki yıl için 1059 gelir uzmanı ihtiyacı olduğu yani yeni gelir uzmanı kadrolarının ihdas edildiği 10.11.2008 tarihli ve 27050 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildiği; bu durumda da henüz yeni sınav yapılmadan ihdas edilen kadrolara 15.12.2007 tarihinde yapılan sınavı kazanan fakat o tarihten şimdiye kadar ataması yapılmayan personellerin atanmalarının yapılmasının yasal gereklilik olduğu da davamızda belirtilmiştir. Sınav sonuçlarının bir sonraki sınava kadar geçerli olacağı yasal bir düzenlemedir ve düzenleme sınavı kazanan personel lehine olacak şekilde yorumlanmalıdır. 1059 kişilik yeni kadroların ihdası kurumda gelir uzmanı ihtiyacı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Yeni bir sınav da henüz yapılmadığından, 2007 yılında sınava girip, kazanan fakat ataması yapılmayan personellerin bu hakları hala bakidir.

Davamızın lehimize sonuçlanması durumunda; akabinde 2006 yılında yapılmış olan sınavı kazanan fakat ataması yapılmayan personellerin de atanması için hukuki girişimlerimiz başlayacaktır.