Geri

GELİR UZMANLIĞI KADROLARINA ATAMA YAPILMASINI İSTEDİK!

26 Eylül 2008, Cuma | 18:41

02.12.2006 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı sonuçlarına göre 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanların, sınava girmedikleri halde 15.12.2007 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı sonucunda başarılı olanlarla birlikte birleştirilerek, atamaların bu karma liste üzerinden yapılması sonucu, son sınavda 70 ve üzeri puan alanların Gelir Uzmanı olarak atamaları yapılmamıştır. Konu ile ilgili olarak Ankara 1.İdare Mahkemesinin 05.06.2008 tarih ve 2008/390 E. 2008/1271 K. sayılı kararı ve Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi’nin 14.08.2008 tarih ve Yürütmeyi Durdurma İtiraz No: 2008/470 sayılı kararları uygulamanın hukuka aykırı olduğu ve iptali gerektiği yönündedir. Nitekim İdare tarafından davayı kazanan personelin ataması da yapılmıştır.

Bahse konu mahkeme kararları ile yeni bir hukuki durum oluşmuş ve “Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Usul ve Esasları”nın yürürlüğü kalmamıştır.

Bu nedenle, 15.12.2007 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavından 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan personelin tamamının mevcut boş kadrolar ile yeni ihdas edilecek kadrolara atamasının yapılmasını ve konuyla ilgili olarak sendikamıza bilgi verilmesini, Gelir İdaresi Başkanlığından 26.09.2008 tarihinde istedik.